Bacgroung

HISTRIA UNIVERSIDADE ORIENTAL TIMOR LOROSA'E UNITAL

Universidade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL). Hari’i no eziste iha tinan 2002. Objetivu harii Universidade ida ne’e mai husi ezizensia joventude Timor Leste ne’ebe difisil atu asesu ba edukasaun iha nivel universidade liu–liu universidade publiku, no seidauk iha universidade privadu ne’ebe adekuadu iha tempu ne’eba hodi akumula estudante sira. Hare ba kestaun hirak ne’e,depois Timor Leste nia independensia iha tinan 2002, aman veteranu 24 anos balun, hahu iha hanoin atu harii instituisaun professional ida ho naran, UNICON ne’ebe ohin loron transforma fali ba UNITAL Objetivu princapal husi hanoin ida ne’e, mak atu oinsa bele fasilita ita nia oan, alin sira hotu ne’ebe ekonomikamente marzinalizadu ka kbiit laek. Ho hanoin ida ne’e maka iha tinan 2002 aman veteranu sira hahu loke ensenu superior ida naran Universidade Continental ou ho naran badak (Unicon). Ho konjuntura politiku ne’ebe dinamizmu, implika governu tenke troka malu kaer ukun. Dinamika ida ne’e impoin aman veteranu sira nia hanoin atu bele dezenvolve diak liu tan instituisaun ida ne’e, nune’e iha tinan 2003, aman veteranu sira hahu muda Instituisaun ida ne’e mai Becora Centru Dili Leste no konsege muda instituisaun ida ne’e ba naran Universidade Oriental Timor Lorosa’e (UNITAL).

Fundasaun Assuwain Timor Loro Sa’e (FUNATIL) mos iha hanoin katak, atu hasai povu ida ne’e husi nakukun ba naroman, presiza ita hotu nia esforsu no hakaas an, hodi kria centru profesional ruma, nune’e bele kompleta saida mak durante ne’e ita hotu mehi, tanba rai liberta ona, povu mak sedauk liberta. Hanoin ida ne’e mak aman veteranu sira kontinua luta, hamutuk ho kolega, belun professional sira hodi hari no dezenvolve UNITAL mai to agora mezmu enfrenta obstaklu no dezafiu oin-oin, Sira nia esforsu atu kompleta deit mehi ne’ebe sira kuda kedas iha tempu liu ba.


VISAUN

SAI NU’UDAR UNIVERSIDADE NE’EBE EXELENTE IHA AREA CIENCA, TEKNOLOGIA, ARTE NO KULTURA LIU HUSI EDUKASAUN, PESKIJA NO SERVI BA KOMUNIDADE BASEA BA SENTIDU NACIONALISMU NO PATRIATISMU.

MISAUN

  1. IMPLEMENTA EDUKSAUN HO KUALIDADE NO PROFESIONAL HODI PRODUZ REKURSU HUMANUS NEEBE IHA KAPASIDADE IHA AREA CIENCIA NO TEKNOLOGIA, PESKIZA, EMPREZARIAL, HODI SERVI KOMUNIDADE.
  2. HARI SISTEMA PESKIZA HODI DEZEMVOLVE SIENSIA NO TEKNOLOGIA NOMOS HODI KONTRIBUI BA NECESIDADES MERKADO DE TRABALHO OHA NIVEL NASIONAL NO INTERNATIONAL.
  3. PREPRARA REKURSU HUMANU TUIR NESESIDADE SOSIADADE (STAKE HOLDER)
  4. IMPLEMENTA SERVI KOMUNIDADE NEEBE ORIENTASAUN BA KAPASITASAUN KOMUNIDADE LIU HUSI APLIKASAUN CIENCIA NO TEKNOLOGIA NOMOS REFORSA KOOPERASAUN ENTRE INSTITUISAUN, INDUSTRIA NOMOS GOVERNU.
  5. FORMA AKADEMIASTA NEEBE TANE AS KULTURA LOKAL NO KULTURA NACIONAL HO SENTIDO NACIONALISMU NO PATRIATISMO.