Bacgroung

FACULDADE DE ENGINARIA

DECANO FACULDADE ENGINARIAJuvinal Ximenes Guterres,S.KOM.,M.KOM


PROFILE FACULDADE DE ENGINARIA

Faculdade de enginaria nudar faculdade ida neebe hari iha dia 01 de janeiru 2022, ho nia departamentu 8

Iha tinan 2019 hetan marger husi fakuldade ruak, maka hanesan faculdade ciencia tekniku no fakuldade recursu minarais e petroleo.

Dadaun nee faculdade de enginaria Universidade Oriental Timor Lorosa’e UNITAL iha 8 departamentu ho ninia docente permanentes 29 pesoas no 20 pesoas docentes parte tempu kompostu husi funsionariu publika no non funsionariu publika.

kampus unital nia lokaliza iha postu adminidtrativu kristu rei, Becora dili timor leste, neebe asesu ho transporte publika no 01 no 02. neebe faselita tebes estudante sira hodi asesu kampus unital.

Ho docentes no faselidades neebe suporta tebes Faculdade de enginaria UNITAL ninia prestasaun iha nivel nacional,

Faculdade de enginaria iha faselidade hanesan;

 1. laboratoriu Komutador 4 neebe utiliza hodi faselita estudante sira hodi aprende ho profesional.
 2. laboratoriu geologia no petroleo.
 3. laboratoriu eletro teknika.
 4. laboratoriu pratika industria
 5. labortoriu mecanika industria.
 6. bibleoteka fakudade neebe kankonu ho livru manual no digital.

VIZAUN

SAI NUDAR FAKULDADE NEEBE EXCELENTE IHA AREA ENGINARIA HODI PARTISIPA IHA DEZEMVOLVEMENTU NASIONAL LIU HUSI PROSESU ENSINU, PESQUIZA NO SERVISU KOMUNITARIA.

MISAUN

 1. Implementasaun ciencia hodi produs graduadus nebe iha konhecementu as iha area teknologia informasaun no kompetetivu ho profesional liuhusi edukasaun.
 2. Realiza pesquisa hodi dezemvolve konhecementu akademika ho kualidade iha area enginaria
 3. Servi ba komunidade liu husi aplikasaun ciencia no teknologia ne’ebe relasaun ba moris diak komunidade nian.

 

KONHECEMENTU NO ABELIDADES

 

 

 • KONHECEMENTU PESKIZA

 • KAPASIDADE HODI HALO ANALIZA
 • KAPASIDADE HALO ANALISA HO LOGIS
 • KAPASIDADE HALO ANALISA HO SISTEMATIKA
 • PRONTU HALO PROLEMA SOLVING
 • KAPASIDADE HALO SERVISU EKIPA

 

 

OPOTUNIDADE SERVISU 

 

Husi ciencia neebe hetan ona iha banku estudu iha area enginaria, geralmente sei hetan benefisiu neebe luan iha areas teknika, neebe sai hanesan ciencia neebe bele faan ba enpreza nacional no internacional, nuneemos iha oportunidade neebe luan hodi sai funsionariu publika, oportunidade servisu sai luan tebes. seitor hotu- hotu persija tebes centista sira areas teknika informasaun. oportunidade neebe hetan mos vsariativu loa, salariu neebe hetan mos kompetitivu tebes basea ba esperencia no skill neebe iha.

 

DEPARTAMENTUS IHA FAKULDADE DE ENGINARIA UNITAL

 1. DEPARATEMENTU INFORMATIKA E COMPUTACAO
 2. DEPARTAMENTU CONTRUSAUN CIVIL
 3. DEPARTAMENTU ELETRONIK TEKNIK
 4. DEPARTAMENTU PETROLEO
 5. DEPARTAMENTU GEOLOGIA
 6. DEPARTAMENTU INDUSTRIA MERGER (INDUTRIA, MECANIKA, NO QUIMICA)
 7. DEPARTAMENTU MINAS MERGER (MINAS NO AMBIENTAL)
 8. DEPARTAMENTU ARQUITECTURA ( ARQUITECTURA, PALNOLOGIA, GEODECIA)

STRUTURA FACULDADE DE ENGINARIA