Bacgroung

INDUSTRIA E MECANICA

PROFILE

VISAUN

Prepara graduadus nudar rekursu umanu ida iha disiplina Departamento Engenharia Industrial ne’ebe prontu kompete tuir simultasaun teknologia ne’ebe adekuadu.

MISAUN

 1. Realiza prosesu aprendisajen ho kompetensia tuir orientasaun ba atividade peskija no atividade sientifiku ne’ebe iha relasaun ho dezemvolvimentu teknologia global.
 2. Prepara rekursu umanu bazeia  ba nesesidade hodi sai papel importante engenharia industrial atu nune’e fo apoiu ba dezenvolvimentu nasionál
 3. Organiza atividade  komunitariu no utiliza resultadu peskiza  atu fo apoio ba ekonomia komunidade.

OBJETIVU

Departementu ida ne’e atu prepara rekursus umanus ne’ebe iha abilidade hodi sai inovador, integridade, intelektuais no peskizador iha kompetensia hodi involve a’an tuir mudansa tecnologia global.

TARGETU

Departamentu engenharia industrial ninia tarjetu/goal maka, iha inisiu departamentu ne’e hamrik hakarak produs nomos kontribui rekursu humanu iha area engenharia industrial espesialidade iha area tolu (3) ENGENHARIA INDUSTRIA, ENGENHARIA MEKANIKA NO ENGENHARIA QUIMIKA hodi hola parte iha dezemvolvimentu nasional ho rajaun ne’e mak durante tinan walu (8) departamentu nia ejistensia produs ona estudante graduadus lubuk ida ona, no estudade sira ne’e kuaje servisu ona iha seitor publiku nomos seitor privadu sira. signifika katak departamentu ne’e rasik produs ona rekursu iha area espesialidade EngenhariaIndustria, Engenharia Mekanika No Engenharia Quimika nebe iha abilidade, qualidade nomos eskil hodi kontribui ba iha dezembolvimentu nasional. Area espesialidade tolu mak hanesan tuir mai ne’e:

 1. Area Espesilidade ENGENHARIA MEKANIKA

Engenharia Mekanika ninia tarjetu ka goal prefere liu ba iha:

 1. Mekanika Produsaun

Durante ne’e estudante barak mak akaba ona sira nia estudu iha area mekanika produsaun, no estudante sira nia obra sientifiku maka produs ona makina sira iha tipu oi-oin, Ezemplu: Makina turbina Agua, makina beho batar, makina produs hahan ikan, makina baku hare, no makina sira seluk tan.

 • Mekanika Automotif

Iha parte automotif durante ne’e estudante barak mak akaba ona sira nia estudu iha area Mekanika Automotif, no estudante sira nia obra sientifiku maka analiza no estudu kazu, iha officina motor no kareta sira iha dili laran, nomos halo manutensaun

 1. Area Espesialidade ENGENHARIA INDUSTRIA

Engenharia Industria ninia tarjetu ka goal prefere liu ba iha:

 1. Industria Manufaktura/Produsaun

Durante ne’e estudante barak mak akaba ona sira nia estudu iha area Industria Manufaktura/produsaun, no estudante sira nia obra sientifiku maka analiza no estudu kazu, iha fabrika/perusahaan. ezemplu: Fabrika Café, Fabrika Masin, Fabrika Be’e Gota, fabrika Fugaun Rai, Fabrika Tahu no seluk tan

 • Industria Jasa/Service

Iha parte Industria Jasa/Service durante ne’e estudante barak mak akaba ona sira nia estudu iha area refere, no estudante sira nia obra sientifiku maka analiza metodu servisu no planu dezemvolve sistema servisu iha instituisaun sira nebe relevante ho area industria jasa/service, Ezemplu: Portu Dili, Aportil Dili, Hospital, Aero Porto, Instituisaun Guverno no seluk tan.

 • Area Espesialidade ENGENHARIA QUIMIKA

Engenharia Quimika ninia tarjetu ka goal prefere liu ba iha:

 • Analiza Laboratorium

Durante ne’e estudante barak mak akaba ona sira nia estudu iha area Engenharia Quimika, no estudante sira nia obra sientifiku maka analiza kualidade produtu iha laboratorium.

CURICULLO

SEMESTRE I

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MG.01Lingua Portuguesa6
FCT.DTI.MG.02Lingua Inglesa6
FCT.DTI.MG.03Educação Civica6
FCT.DTI.MG.04Lingua Tetum6
FCT.DTI.MG.05Historia e Cultura de Timor Leste6

SEMESTRE II

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MG.06Calculo I3
FCT.DTI.MG.07Fisica I3
FCT.DTI.MB.10Introdusaun Engenharia Industrial4
FCT.DTI.MB.11Introdusaun Teknologia Industrial4
FCT.DTI.MB.12Engenharia de Electrica4
FCT.DTI.MB.13Engenharia de Dezenho4
FCT.DTI.MB.14Engenharia De Quimica Basico4
FCT.DTI.MB.15Engenharia De Mecanica4

SEMESTRE III

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MG.08Calculo II3
FCT.DTI.MG.09Fisica II3
FCT.DTI.MB.16Engenharia de Materiais4
FCT.DTI.MB.17Metode Numerical4
FCT.DTI.MB.18Economia da Tecnica (Ekotek)4
FCT.DTI.MB.19Qimica de Fisica4
FCT.DTI.MB.20Procesu de Produsaun I4
FCT.DTI.MB.21Programa de Computador4

SEMESTRE IV

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MB.22Engenharia de Matematika3
FCT.DTI.MB.23Saude Siguransa de Trabalho4
FCT.DTI.MB.24Engenharia de Ambiental3
FCT.DTI.MB.25Statistica da Industrial e Teoria Probabilidade4
FCT.DTI.MB.26Elementos de Maquinas I4
FCT.DTI.MB.27Empreendedorismo4
FCT.DTI.MB.28Procesu de Produsaun II4

SEMESTRE V

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MK.29Química  Analitica I3
FCT.DTI.MK.30Química Organica I4
FCT.DTI.MK.31Mikrobiologia Industria3
FCT.DTI.MK.32Principio da Química Técnica I3
FCT.DTI.MK.33Termodinamica da  Química I3
FCT.DTI.MK.34Operação  Técnica  Da  Química  I3
FCT.DTI.MK.35Material da Indústria Química3
FCT.DTI.MK.36Processo Químico Industrial I4
FCT.DTI.MK.37Técnica da Reação Química I4

SEMESTRE VI

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MK.40Química  Analitica II3
FCT.DTI.MK.41Química  Organica II3
FCT.DTI.MK.42Princípio da Química Técnica II3
FCT.DTI.MK.43Operação Técnica da Química II3
FCT.DTI.MK.44Termodinâmica da Técnica Química II3
FCT.DTI.MK.45Processo Químico Industrial II4
FCT.DTI.MK.46Utilidades I3
FCT.DTI.MK.47Prática da Operação Química Técnica4
FCT.DTI.MK.48Prática Química  Organica4

SEMESTRE VII

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MK.53Controle de Processo3
FCT.DTI.MK.54Processo de Transferência3
FCT.DTI.MK.55Processo do Planeamento de Ferramenta3
FCT.DTI.MK.56Transferência de Calorio3
FCT.DTI.MK.57Utilidades II3
FCT.DTI.MK.58Tecnologia de Cimento (Ops I)3
FCT.DTI.MK.59Tecnologia de Açcúcar (Ops II)4
FCT.DTI.MK.60Tecnologia Bioquimica3

SEMESTRE VIII

CODIGODISCIPLINACREDITO
FCT.DTI.MK.63Estagio Servisu Sossial/KKN 6
FCT.DTI.MK.64Proposta de Monográfi6
FCT.DTI.MK.65Seminar Proposta Monografia4
FCT.DTI.MK.65Monografia/Skrips10
FCT.DTI.MK.67Seminar Monografia/Skripsi4