Bacgroung

Kalendariu Akademika

KALENDARIU SIMU ESTUDANTES FOUN TINAN AKADEMIKA 2022-2023

NOATIVIDADESETAPA IETAPA IIETAPA III
1MATRIKULSAUN10 Outobro 2022

26 Novembru 2022
05 Desembru 2022

27 Janeiru 2022
01 Febereiru

02 Marsu 2023
2REZULTADO IZAME NO TAKA SAI NARAN29 – 30
novembru 2022
30 – 31
janeiru
3-4 marsu 2023
3HER REGISTRASAUN (selu iha banku)10 outubro 2022

30 novembru 2022
5 desembru 2022

31 janeiru 2023
1 febereiru

4 Marsu 2023