INFORMASAUN KONA BA ORIENTASAUN CARTAUN PLANU DO ESTUDO (KRS)

FO HATENE BA ESTUDANTE HUSI SEMESTER II-VIII KATAK ORIENTASAUN KARTAUN PLANU DO ESTUDO

HAHU IHA DIA 15 TO’O DIA 19 NE AUGUSTO DE 2022, NO BA SIRA NE’EBE MAKA LA TUIR DATA NE’EBE MAKA FO SAI NE’E DEPARTEMNTU SEI LA ATENDE NO SEI LA AUTORIZA ITABO’OT SIRA ATU TUIR AULA APRENDISASEM BA SEMESTER IDA NE’E NIAN.

MAKA NE’E DEIT BA INFORMASAUN HATOO OBRIGADO WAIN……